Disclaimer

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie die op de site Cit BLATON wordt voorgesteld en toegankelijk wordt gemaakt, heeft een gericht karakter en wordt beschouwd als algemene informatie die voor de gebruiker interessant kan zijn. Cit BLATON behoudt zich het recht voor zijn site Cit BLATON op ieder ogenblik en zonder voorafgaand bericht te verbeteren of te wijzigen.

De verschafte informatie is niet bestemd om het professionele advies, de raadplegingen en alle andere diensten die door Cit BLATON worden geleverd te vervangen en vervangen deze ook niet. Alvorens zich te verbinden of een beslissing van welke aard ook te nemen, moet u steeds een ervaren specialist van Cit BLATON raadplegen voor advies dat aan uw situatie is aangepast.

Cit BLATON kan niet waarborgen dat de sites Cit BLATON niet zullen worden getroffen door defecten, vertragingen, fouten, tekortkomingen en/of virussen. Bijgevolg wordt de informatie “als dusdanig” verschaft, zonder enige expliciete of impliciete waarborg.

In geen geval kunnen Cit BLATON of haar medewerkers aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook, rechtstreeks, onrechtstreeks, toevallig, bijzonder, moreel, belangrijk of gelijk welke bijkomstige schade die zich zou voordoen in verband met de site Cit BLATON, de informatie die erop staat of de informatie die wordt verkregen door het gebruik van de sites Cit BLATON of een kopie daarvan, de voorstelling of welk gebruik dan ook.

De gebruiker geeft toe dat noch de dienstvoorwaarden, noch het beleid inzake respect voor de persoonlijke levenssfeer, noch het gebruik van de sites van Cit BLATON op enige manier de totstandkoming van een zaak in participatie, een handelsvereniging, een relatie werkgever-werknemer, een mandaat of welk samenwerkingsverband dan ook tot gevolg hebben.