Een visie op de bouwkunstIn ons vak begint alles met een duidelijk project en een degelijke fundering. CIT Blaton heeft meer dan 150 jaar ervaring en blijft kwaliteit en innovatie verzoenen.
Wij maken gebouwen. Maar vooral bouwen wij aan duurzame relaties met onze klanten, wij creëren een toegevoegde waarde en zoeken naar succesvolle oplossingen voor elk project.
CIT Blaton is een onafhankelijk algemeen aannemingsbedrijf dat een stempel drukt in alle sectoren van de bouw en zijn blik op de toekomst richt.

Sophie Le Clercq —
Voorzitter raad van bestuurWie zijn we ?

Ervaring en verbeelding


Reeds meer dan 150 jaar speelt CIT Blaton als familiebedrijf met onafhankelijk aandeelhouderschap een belangrijke rol tussen de grote namen van een veeleisende sector.

Een visie op de bouwkunst


We zijn trouw aan de ondernemingsgeest van de generaties bouwers die CIT Blaton hebben opgericht en gaan alle uitdagingen aan door traditionele technieken met geavanceerde technologieën te combineren. Al onze realisaties zijn de uitdrukking van eenzelfde drang: duurzaam bouwen. De eisen van onze klanten evolueren, de eisen van de eindgebruikers (woningbouw, kantoor, industrie, …) ook. We passen onze methoden en technieken voortdurend aan dit nieuwe gegeven aan.

Een aparte plaats in het geheel


De werven van CIT Blaton vallen meteen op: onze witte kranen en werktuigen beklemtonen er het verschil.

Expertise in dienst van bouw en creatie


Uitzonderlijke resultaten zijn enkel mogelijk indien men zichzelf voortdurend overstijgt en zijn blik naar de toekomst richt. Wij willen onze klanten eentoegevoegde waarde aanbieden, realisaties bouwen die bijdragen tot ieders welzijn en van elk project een succes maken dat onze reputatie verstevigt.

Ons engagement

Het Ons engagement is een document waarin de onderneming CIT Blaton tegenover zichzelf en tegenover haar partners verbintenissen aangaat. Het loopt als een rode draad door de filosofie van CIT Blaton en wordt gebruikt als referentie voor onze projecten, vooral bij veranderingen. Het Levenscharter geeft op een transparante manier een overzicht van de waarden waar CIT Blaton dankzij de actieve deelname van elke medewerker voor staat : respect, traditie en evolutie, meesterschap, service.

Respect


Wij respecteren de mensen met wie we werken. Arbeiders, bedienden, kaderleden of aandeelhouders, samen willen we vooruit en onze projecten met respect voor de anderen waarmaken. Ook voor onze klanten en leveranciers tonen we respect.

Traditie en evolutie


Wij zijn trots op de expertise, het parcours en de historiek van onze vennootschap. De familiale traditie van onze onderneming is onze sterkte die bijdraagt tot stabiliteit. Dagelijks dragen wij ons steentje bij tot de opbouw van de onderneming.

We richten ons op de toekomst. Ons groeipotentieel maakt deel uit van onze traditie.

Meesterschap


Onze benadering van het vak is gebaseerd op de beheersing van de technieken die we gebruiken, de beheersing van de relaties die wij onderhouden met onze leveranciers en partners, de beheersing van de budgetten en de termijnen van onze klanten. Wij willen onze knowhow in onze onderneming behouden, uitbouwen en doorgeven.

Service


Wij zien ons vak als een service die wij onze klanten aanbieden. Wij positioneren ons als de bevoorrechte partner van onze klanten voor de verwezenlijking van hun projecten. Dankzij onze proactiviteit, onze luisterbereidheid, ons anticiperingsvermogen en onze creativiteit werken wij liever aan oplossingen dan aan problemen.

Groep

CIT Blaton maakt 100% deel uit van CIT Holding die de activiteiten verbonden aan onze visie van het bouwkunst hergroepeert : vastgoedontwikkelingen via CIT Red, algemene bouwkundige via CIT Blaton en speciale technieken via het Multi-technische Inrichting.

 

Organigramme

Historiek

De eerste realisatie kwam er in 1865 in Schaarbeek met een fabriek Blaton-Aubert die voornamelijk tuinbeelden maakte. Al zeer snel aanvaardde ze echter ook algemene aannemingswerken.

De onderneming evolueerde onder de naam “Armand Blaton-Peyralbe Entrepreneur” en zou zich niet alleen wijden aan de bouw van industriepanden, maar ook aan de burgerlijke bouwkunde. Zij maakte als een van de eerste gebruik van gewapend beton en bouwde onder meer mee aan de spoorwegtunnel van het Jubelpark, de haven van Brussel, de brug over de Maas in Huy, enz.
In 1927 richtten Armand en Emile Blaton de Entreprises Blaton-Aubert op. Dertig jaar lang werkten beiden aan belangrijke projecten in Frankrijk en België. Zij bouwden bijvoorbeeld het Centraal station van Brussel in 1930 en vele stukken van de Noord-Zuidverbinding. Met professor Magnel ontwikkelden ze een voorspanningsprocéde dat bekend raakte onder de naam Magnel-Blatonsysteem en een procedé voor paalfunderingen: Vibropalen.

In de jaren vijftig richtten de beide broers hun eigen onderneming op. Emile nam de leiding over de Compagnie Industrie et Travaux Emile Blaton en de vier zonen van Armand associeerden zich per twee om respectievelijk “Bâtiments et Ponts” en “Travaux NV” op te richten. De Compagnie Industrie et Travaux Emile Blaton werkte onder meer mee aan verschillende paviljoenen van Expo 58, waaronder het vermaarde Amerikaanse paviljoen. Ook in de bouw van het Marnixcomplex van de BBL in Brussel had zij haar aandeel, alsook in de vennootschapszetel van Petrofina. Zij realiseerde een deel van de gasterminal van Zeebrugge. Ook in de ziekenhuissector liet zij zich niet ongemoeid: Cavell en Brugmann, om er maar twee te noemen.
Begin jaren zeventig werd Emile Blaton opgevolgd door zijn twee zonen Pierre en Paul en vervolgens door hun zuster Thérèse die voorzitter van de raad van bestuur van Cit E. BLATON werd. Vandaag is Sophie Le Clercq, dochter van Thérèse Blaton, voorzitter van de raad van bestuur van CIT Blaton en zo vertegenwoordigt zij de vijfde generatie.

Raad van bestuur

Sophie Le Clercq

Voorzitster van de Raad van Bestuur

Angèle Blaton,

Gravin Hadelin de Liedekerke-Beaufort

Sandrine Blaton

Eric Doff-Sotta

Vertegenwoordiger van de bvba Coreman

Vincent Doumier

Vertegenwoordiger van de bvba Vincent Doumier

Claude Jottrand

Vertegenwoordiger van de bvba Square L

Frédéric Loriaux

Vertegenwoordiger van de bvba Taïto

Blaton in cijfers

Een gemiddelde van 45 actieve bouwwerven

CIT Holding eigen middelen


51 599 157 €

Personeel


Arbeiders : 407
Bedienden : 258

Ondernemingsnummer : 0435.112.207
BTW-nr : BE 435 112 207

Geconsolideerde omzet


2015 : 216 307 000 €
2016 : 243 525 000 €
2017 : 282 759 000 €
2018 : 363 493 000 €

Resultaten


2015 : 5 624 000 €
2016 : 5 555 000 €
2017 : 5 459 000 €
2018 : 7 628 000 €

Verdeling van de omzet
per activiteitensector

Erkenningen

De erkenningsklassen voor CIT Blaton bij het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur zijn de volgende:

Klasse 8


Categorie D :
Algemene aannemingen gebouwen

Categorie E :
Algemene aannemingen burgerlijke bouwkunde

Ondercategorie D1 :
Alle werken inzake ruwbouw en het onder dak brengen van gebouwen

Ondercategorie D4 :
Geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren, al dan niet geprefabriceerd

Ondercategorie D14 :
Glazenmakerswerk

Ondercategorie D18 :
Ventilatie, luchtverwarming, thermische installaties

Ondercategorie D20 :
Metalen schrijnwerk

Ondercategorie E1 :
Moerriolen

Ondercategorie E2 :
Diepe funderingen op palen, damwanden, inkuipingsmuren

Ondercategorie D24 :
Restauratie van monumenten

Ondercategorie P1 :
Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarmtoestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde telefonie

Klasse 7


Catégorie C :
Wegenbouwkundige werken

Ondercategorie C1 :
Gewone rioleringswerken

Ondercategorie D16 :
Sanitaire installaties en gasverwarmingsinstallaties met individuele toestellen

Klasse 6

Ondercategorie P2 :
Elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, en elektrische buiteninstallaties

Ondercategorie P3 :
Installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen

Ondercategorie S1 :
Openbare telefoon- en telegraafsuitrustingen en databeheer

Klasse 5


Catégorie G :
Grondwerken

Klasse 4


Ondercategorie C5 :
Bitumineuze verhardingen en bestrijkingen

Middelen, uitdagingen

Onze middelen


De organisatie van de vennootschap draait rond verschillende departementen die samen instaan voor de uitvoering: materieel, informatica, lonen, prijsstudies, studiebureau en financiën.

CIT Blaton maakt deel uit van CIT Holding die eveneens CIT Red (Vastgoedontwikkeling) en een elektromechanica afdeling bezit. Tussen de verschillende afdelingen wordt synergie gecreëerd om een antwoord te kunnen bieden om ieder verzoek.

Onze uitdagingen

  • Wij gaan de verbintenis aan om van elk van onze projecten een succes te maken.
  • Wij gaan de verbintenis aan om van elk van onze projecten een succes te maken.
  • Aanwezig zijn op markten die een echte expertise vereisen.
  • Aandacht schenken aan de evolutie van de markten en de verwachtingen van onze klanten.
  • Mikken op de rentabiliteit en tegelijk een kwaliteitsomkadering leveren.
  • De principes van het Levenscharter CIT Blaton toepassen.
  • CIT Blaton laten groeien in zijn rol van belangrijk en onafhankelijk speler.

Kwaliteit - Veiligheid – Milieu

KWALITEIT : ISO 9001


CIT Blaton is ISO 9001 gecertificeerd (productie en ontwerp), zodat wordt gewaarborgd dat de kwaliteitscriteria en procedures uit de kwaliteitshandleiding van de onderneming worden nageleefd voor de projecten inzake burgerlijke en industriële bouwkunde.

VEILIGHEID : VCA**


Inzake veiligheid is CIT Blaton ook in het bezit van de certificering VCA** die getuigt van het belang dat de vennootschap hecht aan de naleving van de veiligheidsregels.

MILIEU : ISO 14001


In 2009 heeft CIT Blaton een milieumanagementsysteem volgens de ISO 14001 normen geïmplementeerd voor alle processen van het bedrijf en meer bepaald voor alle werven.

Medewerkers

Bekisters, metselaars, betonwerkers, machinebestuurders en handarbeiders zijn de meest voorkomende functies. Zij worden gegroepeerd in ploegen onder leiding van een ploegbaas of opzichter.

Elke werknemer volgt een opleiding veiligheid in het kader van het systeem VCA** en krijgt ook een vervolmakingscursus in zijn specialiteit.

De werfleiders en ingenieurs die de projecten omkaderen, volgen regelmatig opleidingen in verband met de verschillende bouwtechnieken.

Materieel

CIT Blaton beschikt over een depot in Sint-Pieters-Leeuw met een oppervlakte van verschillende hectaren waar de dienstverlening aan de bouwplaatsen is geconcentreerd: opslag, aanpassing, herstelling, laden van materieel, voorbereiding van specifieke bijstandswerken zoals staalstructuren, ijzersmederij, bijzondere bekistingen en prefabricatie van elementen in gewapend beton.

CIT Blaton is volledig autonoom: de onderneming investeert voortdurend in de aankoop van torenkranen, telescopische kranen, graafkranen voor grondwerken, vrachtwagens, bekistingsmaterieel, enz.

Betonbewapening

CIT Blaton bewerkt en plaatst
betonstaal vanuit haar fabriek
in Sint-Pieters-Leeuw.

RealisatiesCIT Blaton, autonoom algemeen aannemingsbedrijf, is prominent aanwezig in alle sectoren van de bouwsector.

Wij stellen u enkele projecten in onze belangrijkste domeinen voor.

Ons engineering bureauCIT Blaton beschikt over een eigen engineeringbureau. Uitvoeringsmethoden, variantenstudies en dimensionering van structuren worden opgesteld met B.I.M. (Building Information Modelling) en mogen doorgestuurd worden en kunnen verdeeld worden aan de verschillende in-house deelnemers via een platform ontwikkeld door CIT Blaton, maar ook extern verdeeld via cloud.

De ingenieurs speciale technieken staan in voor het ontwerp, de technische opvolging en de coördinatie van installaties.

De fysica van het gebouw wordt eveneens bestudeerd: berekeningen van EPC, modellering van thermische bruggen, …

FiliaalCBL is een Luxemburgs algemeen aannemingsbedrijf dat in alle sectoren van de bouw en openbare werken (BTP) zijn stempel drukt. Het maakt deel uit van de groep CIT Blaton en hecht grote waarde aan kwaliteit en innovatie. Deze instelling inspireert onze medewerkers meer dan ooit en zij zijn bereid de meest ambitieuze technische uitdagingen aan te gaan.

Met 340 mensen is CBL een belangrijke speler in de bouwsector in het Groothertogdom Luxemburg en de streek errond, de zogenaamde “grande région”; het zuiden van België en Noordoost Frankrijk.

Overzicht van projecten : cbl-sa.lu

Contact

CIT Blaton N.V.
Jean Jaurèslaan, 50
1030 Brussel

T : +32 (0)2 240 22 11
F : +32 (0)2 240 23 50
mail@citblaton.be

Ondernemingsnummer : 0435.112.207
BTW-nr : BE 0435 112 207

Registratie bij de Federale Overheidsdienst Financiën : 03/11/1/3

Werkaanbiedingen

Werken bij CIT Blaton, dat is aan de slag gaan bij een onderneming die een uitstekende faam geniet, dat is zich aansluiten bij een team van ondernemende en moedige vakmensen die trots zijn op hun beroep en hun verwezenlijkingen, en die dagelijks gemeenschappelijke waarden delen zoals wederzijds respect en samenwerking. Het betekent ook dat u zich engageert in een bedrijf op mensenmaat waar een gezellige sfeer heerst. Uw toekomst is er in goede handen: uw collega’s en meerderen helpen u bij de uitbouw van uw loopbaan. Met een specifieke opleiding die past bij uw profiel, zult u snel worden betrokken bij en uw steentje kunnen bijdragen aan onze projecten die aan de gang zijn of in de steigers staan.